Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU PACJENTA

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu


CZĘŚĆ A
Dotyczy pobytu leczniczego Pacjenta NFZ

 1. Pacjent przebywa w Sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym w ramach turnusu ogólnosanatoryjnego.
 2. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzonego przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Po przybyciu do Sanatorium Pacjent przedkłada:
 4. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 5. dowód tożsamości,
 6. aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Pacjent otrzymuje kartę pobytu.

 1. Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od dnia określonego w skierowaniu NFZ od godziny 1400, a kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia wskazanego w skierowaniu.
 2. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą

z obowiązującego w Sanatorium cennika.

 1. Pacjent zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego w ciągu 24h od przyjęcia na oddział. Zabiegi lecznicze przepisuje wyłącznie lekarz, na podstawie aktualnego stanu zdrowia z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych.
 2. Pacjent zobowiązany jest zapłacić za pobyt i opłaty obowiązkowe wynikające z Cennika Usług Świadczonych Odpłatnie przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu oraz opłatę uzdrowiskową w ciągu 72h od przyjazdu do Sanatorium. Zapłaty dokonać można w Kasie oraz Recepcji. Rekomenduje się wpłaty kartą płatniczą.
 3. Informacji na temat funkcjonowania oddziału, terminów badań lekarskich, zabiegów itp. udziela pielęgniarka.
 4. Pacjent zapoznaje się z informacją o prawach Pacjenta SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu, znajdującą się na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich.
 5. Zmianowość posiłków uzależniona jest od liczby Pacjentów przebywających w Sanatorium. Informacja o godzinach posiłków wywieszona jest w gablocie informacyjnej przy Stołówce.
 6. Informacja o godzinach udzielania zabiegów znajduje się terenie Bazy Zabiegowej.
 7. Pacjent stosuje się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.
 8. Pacjent zgłasza się na badania i zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów. W przypadku spóźnienia planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany. Zabiegi niewykorzystane z winy Pacjenta przepadają. Odstępowanie zleceń na zabiegi innym osobom jest zabronione.
 9. Przedmioty wartościowe, Pacjent powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, którzy udostępnią Pacjentowi Instrukcję prowadzenia depozytu.

Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.

 1. Pacjent przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymuje czystość w zajmowanym pokoju i na terenie Sanatorium oraz stosuje się do ustalonego porządku w Sanatorium:
 • przed wyjściem z pokoju wyłącza światło i telewizor, zamka okna, zakręca krany,
 • w pokojach zabrania się używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
 • Pacjent zamyka pokój na czas swojej nieobecności,
 • wychodząc z budynku Sanatorium pacjent oddaje klucz w Recepcji,
 • zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców, nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi,
 • cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600
 • na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków (w tym z balkonów i okien),
 • zabronione jest rozpinanie samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych na korytarzach i w pokojach oraz podpierania ich,
 1. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.
 2. Pacjent ponosi w całości odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu Sanatorium powstałe z jego winy. Wysokość odszkodowań określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu pkt XI.
 3. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 4. Na terenie całego Sanatorium działa System Sygnalizacji Pożaru. W całym obiekcie oraz w każdym pokoju znajdują się czujki przeciwpożarowe oraz przyciski pożarowe na korytarzach, które reagują na lotne produkty spalania (dym). Za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, Pacjent zapłaci na rzecz Sanatorium karę w kwocie 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
 5. Pacjent, przebywający w pokoju wyposażonym w: czajnik, lodówkę, telewizor lub w pokoju wyposażonym w jedno lub dwa z tych urządzeń, zapłaci, w ciągu 72 godzin od przyjazdu, w Recepcji lub w kasie Sanatorium, za każde z tych urządzeń opłatę w wysokości 1,40 złoty, za każdy dzień pobytu w Sanatorium.
 6. W przypadku skrócenia pobytu w Sanatorium, przez Pacjenta ze skierowaniem z NFZ (późniejszy przyjazd, nieuzasadniona rezygnacja z kontynuowania leczenia bądź skreślenie z listy Pacjentów), Pacjent uiści na rzecz Sanatorium opłatę kompensującą z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania świadczeń zdrowotnych i straty z tytułu niezrealizowanej części kontraktu z NFZ w wysokości iloczynu stawki osobodnia wynikającej z umowy z NFZ i liczby dni, o którą został skrócony pobyt.
 7. Pacjent nie uiści opłaty, wskazanej w pkt. 21 w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego skrócenia pobytu w Sanatorium. Za uzasadnione skrócenie pobytu uznaje się skrócenie z ważnych powodów, w szczególności: śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny wymagającego opieki, innych zdarzeń losowych, do których powstania Pacjent się nie przyczynił.
 8. Zamiar wcześniejszego wyjazdu Pacjent zgłasza pielęgniarce, celem wykonania niezbędnych formalności związanych z wypisem i uregulowaniem wzajemnych zobowiązań.
 9. W dniu wyjazdu Pacjent przekaże:
 • kartę zabiegową - dyżurnej pielęgniarce
 • klucze i kartę pobytu od swojego pokoju - do recepcji.
 1. Pacjent, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla innych pacjentów i otoczenia narusza Regulamin, może zostać wydalony z Sanatorium. W takim przypadku Pacjent zapłaci opłatę wskazaną w pkt. 21. Decyzję w sprawie skreślenia z listy Pacjentów podejmuje Dyrektor Sanatorium w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.
 2. Skargi i wnioski dotyczące pobytu w Sanatorium przyjmuje Dyrektor Sanatorium w czwartki w godz. 1300 – 1400.
 3. W Sanatorium obowiązują obostrzenia sanitarne według aktualnych przepisów i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
mgr Maciej Bejnarowicz


CZĘŚĆ B
Dotyczy pobytu leczniczego Pacjenta komercyjnego

1. Pacjent przebywa w Sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym w ramach komercyjnego pobytu leczniczego.

2. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie indywidualnej umowy o świadczenie usług zdrowotnych.

3. Po przybyciu do Sanatorium Pacjent przedkłada dowód tożsamości.

4. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Pacjent otrzymuje kartę pobytu.

5. Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od godziny 1200  w pierwszym dniu przyjazdu, a kończy się o godz.1000  w ostatnim dniu pobytu.

6. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą

z obowiązującego w Sanatorium cennika.

7. Pacjent zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego po przyjęciu.

8.  Zabiegi lecznicze przepisuje wyłącznie lekarz, na podstawie aktualnego stanu zdrowia z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych. Kartę zabiegową, po zaplanowaniu pacjent dostaje do pokoju.

9. Pacjent zgłasza się na zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów. W przypadku spóźnienia planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany. Zabiegi niewykorzystane z winy Pacjenta przepadają. Odstępowanie zleceń na zabiegi innym osobom jest zabronione.

10. Dzień przyjazdu, dzień wyjazdu i dni świąteczne są dniami bez zabiegów rehabilitacyjnych.

11. Informacji na temat funkcjonowania Sanatorium udziela pielęgniarka oraz pracownicy Recepcji.

12. Pacjent zobowiązany jest zapłacić za pobyt w Recepcji, w dniu przyjazdu (rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych).

13. Zmianowość posiłków uzależniona jest od liczby Pacjentów przebywających w Sanatorium. Informacja o godzinach posiłków wywieszona jest w gablocie informacyjnej przy Stołówce.

14. Informacja o godzinach udzielania zabiegów znajduje się terenie Bazy Zabiegowej.

15. Pacjent stosuje się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.

16. Przedmioty wartościowe, Pacjent powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, którzy udostępnią Pacjentowi Instrukcję prowadzenia depozytu.

17. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.

18. Pacjent przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymuje czystość w zajmowanym pokoju i na terenie Sanatorium oraz stosuje się do ustalonego porządku w Sanatorium:

 • przed wyjściem z pokoju wyłącza światło i telewizor, zamka okna, zakręca krany,
 • w pokojach zabrania się używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
 • Pacjent zamyka pokój na czas swojej nieobecności,
 • wychodząc z budynku Sanatorium pacjent oddaje klucz w Recepcji,
 • zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców, nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi,
 • na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków (w tym z balkonów i okien),
 • zabronione jest rozpinanie samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych na korytarzach i w pokojach oraz podpierania ich,
 • cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600

19. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.

20. Pacjent ponosi w całości odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu Sanatorium powstałe z jego winy. Wysokość odszkodowań określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu pkt XI.

21. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

22. Na terenie całego Sanatorium działa System Sygnalizacji Pożaru. W całym obiekcie oraz w każdym pokoju znajdują się czujki przeciwpożarowe oraz przyciski pożarowe na korytarzach, które reagują na lotne produkty spalania (dym). Za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, Pacjent zapłaci na rzecz Sanatorium karę w kwocie 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

23. W przypadku skrócenia pobytu w Sanatorium, przez Pacjenta  (późniejszy przyjazd, nieuzasadniona rezygnacja z kontynuowania leczenia bądź skreślenie z listy Pacjentów), Pacjent uiści na rzecz Sanatorium opłatę kompensującą z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania świadczeń zdrowotnych i straty z tytułu niezrealizowanej części umowy w wysokości iloczynu stawki osobodnia wynikającej z umowy pomiędzy Sanatorium, a Pacjentem i liczby dni, o którą został skrócony pobyt.

24. Pacjent nie uiści opłaty, wskazanej w pkt. 23 w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego skrócenia pobytu w Sanatorium. Za uzasadnione skrócenie pobytu uznaje się skrócenie z ważnych powodów, w szczególności: śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny wymagającego opieki, innych zdarzeń losowych, do których powstania Pacjent się nie przyczynił.

25. W dniu wyjazdu Pacjent przekaże:
- kartę zabiegową - dyżurnej pielęgniarce
- klucze i kartę pobytu od swojego pokoju - do Recepcji.

26. Z Pacjentem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla innych pacjentów i otoczenia narusza Regulamin, może zostać rozwiązana umowa świadczenia usług, bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

27. Skargi i wnioski dotyczące pobytu w Sanatorium przyjmuje Dyrektor Sanatorium w czwartki w godz. 1300 – 1400.

28. W Sanatorium obowiązują obostrzenia sanitarne według aktualnych przepisów i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

DYREKTOR

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
mgr Maciej Bejnarowicz


CZĘŚĆ C

Dotyczy pobytu leczniczego Pacjenta turnusu antystresowego, turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego, lub pobytu w ramach porozumienia pomiędzy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, a jednostką kierującą

1. Pacjent przebywa w Sanatorium na leczeniu uzdrowiskowym w ramach komercyjnego turnusu antystresowego, turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego lub pobytu w ramach porozumienia pomiędzy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, a jednostką kierującą.

2. Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie indywidualnej umowy o świadczenie usług zdrowotnych pomiędzy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, a jednostką kierującą

3. Po przybyciu do Sanatorium Pacjent przedkłada dowód tożsamości.

4. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Pacjent otrzymuje kartę pobytu.

5. Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od godziny 1200  w pierwszym dniu przyjazdu, a kończy się o godz.1000  w ostatnim dniu pobytu.

6. W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania. Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą

z obowiązującego w Sanatorium cennika.

7. Pacjent zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego po przyjęciu.

8.  Zabiegi lecznicze przepisuje wyłącznie lekarz, na podstawie aktualnego stanu zdrowia z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych. Kartę zabiegową, po zaplanowaniu pacjent dostaje do pokoju.

9. Pacjent zgłasza się na zabiegi punktualnie, w wyznaczonym miejscu, ściśle przestrzegając wskazań leczniczych w zakresie pobierania zabiegów. W przypadku spóźnienia planowany zabieg w danym dniu może nie zostać wykonany. Zabiegi niewykorzystane z winy Pacjenta przepadają. Odstępowanie zleceń na zabiegi innym osobom jest zabronione.

10. Dzień przyjazdu, dzień wyjazdu i dni świąteczne są dniami bez zabiegów rehabilitacyjnych.

11. Informacji na temat funkcjonowania Sanatorium udziela pielęgniarka oraz pracownicy Recepcji.

12. Pacjent zobowiązany jest zapłacić za pobyt w ciągu 3 dni od przyjazdu, w Kasie lub Recepcji (rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych).

13. Zmianowość posiłków uzależniona jest liczby Pacjentów przebywających w Sanatorium. Informacja o godzinach posiłków wywieszona jest w gablocie informacyjnej przy Stołówce.

14. Informacja o godzinach udzielania zabiegów znajduje się terenie Bazy Zabiegowej.

15. Pacjent stosuje się do wszystkich zaleceń leczniczych wydawanych przez lekarzy i pielęgniarki.

16. Przedmioty wartościowe, Pacjent powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, którzy udostępnią Pacjentowi Instrukcję prowadzenia depozytu.

17. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.

18. Pacjent przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymuje czystość w zajmowanym pokoju i na terenie Sanatorium oraz stosuje się do ustalonego porządku w Sanatorium:

 • przed wyjściem z pokoju wyłącza światło i telewizor, zamka okna, zakręca krany,
 • w pokojach zabrania się używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
 • Pacjent zamyka pokój na czas swojej nieobecności,
 • wychodząc z budynku Sanatorium pacjent oddaje klucz w Recepcji,
 • zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców, nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi,
 • na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków (w tym z balkonów i okien),
 • zabronione jest rozpinanie samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych na korytarzach i w pokojach oraz podpierania ich,
 • cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600.

19. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.

20. Pacjent ponosi w całości odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu Sanatorium powstałe z jego winy. Wysokość odszkodowań określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu pkt XI.

21. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

22. Na terenie całego Sanatorium działa System Sygnalizacji Pożaru. W całym obiekcie oraz w każdym pokoju znajdują się czujki przeciwpożarowe oraz przyciski pożarowe na korytarzach, które reagują na lotne produkty spalania (dym). Za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, Pacjent zapłaci na rzecz Sanatorium karę w kwocie 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

23. W przypadku skrócenia pobytu w Sanatorium, przez Pacjenta (późniejszy przyjazd, nieuzasadniona rezygnacja z kontynuowania leczenia bądź skreślenie z listy Pacjentów), Pacjent uiści na rzecz Sanatorium opłatę kompensującą z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania świadczeń zdrowotnych i straty z tytułu niezrealizowanej części umowy w wysokości iloczynu stawki osobodnia wynikającej z umowy pomiędzy Sanatorium, a jednostką kierującą i liczby dni, o którą został skrócony pobyt.

24. Pacjent nie uiści opłaty, wskazanej w pkt. 23 w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego skrócenia pobytu w Sanatorium. Za uzasadnione skrócenie pobytu uznaje się skrócenie z ważnych powodów, w szczególności: śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny wymagającego opieki, innych zdarzeń losowych, do których powstania Pacjent się nie przyczynił.

25. W dniu wyjazdu Pacjent przekaże:

- kartę zabiegową - dyżurnej pielęgniarce
- klucze i kartę pobytu od swojego pokoju - do Recepcji.

26. Z Pacjentem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla innych pacjentów i otoczenia narusza Regulamin, może zostać rozwiązana umowa świadczenia usług, bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

27. Skargi i wnioski dotyczące pobytu w Sanatorium przyjmuje Dyrektor Sanatorium w czwartki 

w godz. 1300 – 1400.

28. W Sanatorium obowiązują obostrzenia sanitarne według aktualnych przepisów i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
mgr Maciej Bejnarowicz


CZĘŚĆ D
Dotyczy pobytu Gościa w ramach pobytu noclegowego

1.  Pobyt w Sanatorium realizowany jest na podstawie indywidualnej umowy o świadczenie usług.

2.  W recepcji Sanatorium należy przedłożyć dowód tożsamości oraz indywidualną umowę o świadczenie usług.

3.  Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Gość otrzymuje kartę pobytu.   

4.  Gość zobowiązany jest zapłacić w dniu przyjazdu za pobyt w Kasie lub Recepcji (rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych).

5.   Pobyt w Sanatorium rozpoczyna się od godz. 1200 w pierwszym dniu przyjazdu, a kończy się 

w ostatnim dniu o godz. 1000,

6.   W przypadku wcześniejszego przyjazdu Sanatorium nie gwarantuje zakwaterowania.                             

7.   Wcześniejsze zakwaterowanie może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc za pełną odpłatnością wynikającą z obowiązującego w Sanatorium cennika.

8. Informacji na temat funkcjonowania Sanatorium, udziela pielęgniarka oraz personel Recepcji.

11. Zmianowość posiłków uzależniona jest od liczby Pacjentów przebywających w Sanatorium. Informacja o godzinach posiłków wywieszona jest w gablocie informacyjnej przy Stołówce.

12. Gość Sanatorium stosuje się do wszystkich zaleceń wydawanych przez personel.

14. Usługi niewykorzystane przez Gościa przepadają. Odstępowanie zleceń na usługi innym osobom jest zabronione.

15. Przedmioty wartościowe, Gość powinien przechowywać w depozycie prowadzonym przez Recepcję Sanatorium. Informacji o zasadach korzystania z depozytu udzielają pracownicy Recepcji, którzy udostępnią Instrukcję prowadzenia depozytu.

16. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.

17. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, utrzymywania czystości w zajmowanym pokoju i na terenie Sanatorium oraz stosowania się do ustalonego porządku w Sanatorium:

 • przed wyjściem z pokoju wyłączać światło i telewizor, zamykać okna, zakręcać krany,
 • w pokojach zabrania się używać: grzałek, grzejników, żelazek, itp.,
 • zamykać pokój na czas swojej nieobecności,
 • zabrania się wynoszenia ze stołówki sztućców, nakryć stołowych oraz posiłków do pokoi.
 • na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków (w tym z balkonów i okien),
 • zabronione jest rozpinanie samozamykaczy drzwi przeciwpożarowych na korytarzach i w pokojach oraz podpierania ich,
 • cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600.

18.  Zabrania się przywożenia i przetrzymywania na terenie Sanatorium zwierząt.

19. Gość ponosi w całości odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu Sanatorium powstałe z jego winy. Wysokość odszkodowań określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu pkt XI.

20. Na terenie całego Sanatorium (pomieszczenia, balkony, teren otaczający obiekt) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

21. Na terenie całego Sanatorium działa System Sygnalizacji Pożaru. W całym obiekcie oraz w każdym pokoju znajdują się czujki przeciwpożarowe oraz przyciski pożarowe na korytarzach, które reagują na lotne produkty spalania (dym). Za nieuzasadnione uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, sprawca zapłaci na rzecz Sanatorium karę w kwocie 2500 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

22. Z Pacjentem, który nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla innych pacjentów i otoczenia narusza Regulamin, może zostać rozwiązana umowa świadczenia usług, bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

23. W przypadku skrócenia pobytu w Sanatorium, przez Gościa  (późniejszy przyjazd, nieuzasadniona rezygnacja z kontynuowania pobytu bądź skreślenie z listy gości), Gość uiści na rzecz Sanatorium opłatę kompensującą z tytułu gotowości Sanatorium do wykonywania usług i straty z tytułu niezrealizowanej części umowy w wysokości iloczynu stawki osobodnia wynikającej z umowy pomiędzy Sanatorium, a Gościem i liczby dni, o którą został skrócony pobyt.

24. Gość nie uiści opłaty, wskazanej w pkt. 23 w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego skrócenia pobytu w Sanatorium. Za uzasadnione skrócenie pobytu uznaje się skrócenie z ważnych powodów, w szczególności: śmierci w rodzinie, nagłej choroby członka rodziny wymagającego opieki, innych zdarzeń losowych, do których powstania Gość się nie przyczynił.

25. W dniu wyjazdu Gość przekaże:

 • kartę wykorzystanych usług dyżurnej pielęgniarce
 • klucze i kartę pobytu od swojego pokoju - do recepcji.

26. Skargi i wnioski dotyczące pobytu w Sanatorium przyjmuje Dyrektor Sanatorium w czwartki w godz. 1300 – 1400.

27. W Sanatorium obowiązują obostrzenia sanitarne według aktualnych przepisów i wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
mgr Maciej Bejnarowicz

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWYM MSWiA w KOŁOBRZEGU

Celem wdrażanych zasad jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

GODNY ZAUFANIA OBIEKT

 • Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz osoba która nie przebywa z osobą odbywającą kwarantannę , izolację lub sama jest objęta kwarantanną czy izolacją.
 • Na terenie Sanatorium mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane oraz personel pracujący.
 • Wszystkie wspólne pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, toalety, poręcze, klamki, windy są utrzymane w czystości i systematycznie dezynfekowane.
 • Personel jest wyposażony w środki ochrony osobistej oraz zaopatrzony w środki dezynfekujące.
 • Podczas zameldowania, przy blacie recepcyjnym, może znajdować się tylko 1 osoba, wyjątkiem są opiekunowie asystujący Pacjentowi.
 • Przy każdorazowym wejściu do budynku każda osoba powinna mieć zasłonięte usta i nos oraz myje lub zdezynfekuje ręce.
 • Osoby przebywające na holach, korytarzach mają obowiązek zachować dystans społeczny wynoszący przynajmniej 2 m.
 • Podczas korzystania z windy należy zadbać, aby jednorazowo w kabinie przebywały nie więcej niż 2 osoby, miały osłony na ustach i nosie oraz nie stały do siebie twarzą w twarz.

BEZPIECZNE POKOJE

 • Pokoje przed przyjazdem Pacjentów są gruntownie sprzątane oraz dezynfekowane.
 • W trakcie pobytu, pokój będzie sprzątany systematycznie, podczas nieobecności zameldowanych osób. Wszelkie potrzeby w zakresie czystości proszę zgłaszać telefonicznie dyżurnej Pielęgniarce, pracownikowi Recepcji lub bezpośrednio Pani Sprzątającej.
 • Aby ograniczyć liczbę kontaktów zaleca się zamknięty worek ze śmieciami wystawiać przed drzwi pokoju, a nasz personel dostarczy nowy.

BEZPIECZNA STOŁÓWKA

 • Kucharze i Kelnerki są wyposażone w środki ochrony osobistej, a posiłki przygotowują w rękawiczkach.
 • Przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce.
 • Podczas oczekiwania na wejście na stołówkę należy zachować bezpieczny dystans społeczny.
 • Stoliki na Stołówce są rozmieszczone w bezpiecznej odległości i są na bieżąco dezynfekowane.

BEZPIECZNA BAZA ZABIEGOWA

 • Przed wejściem na Bazę Zabiegową należy zdezynfekować ręce, oraz osłonić usta i nos.
 • Fizjoterapeuci są wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 • Na zabiegi należy zgłaszać się punktualnie (zgodnie z harmonogramem w karcie zabiegowej), co pozwoli uniknąć kontaktu z innymi Pacjentami i da fizjoterapeutom czas na gruntowną dezynfekcję stanowiska zabiegowego.

NAJWAŻNIEJSZE

 • Dbaj o higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Często myj ręce, szczególnie po każdorazowym powrocie do pokoju.
 • Unikaj podawania dłoni i bliskiego kontaktu z innymi.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
 • Podczas kichania, kaszlu zasłaniaj usta zgięciem łokciowym lub chusteczką.
 • Przechodząc przez pomieszczenie publiczne noś maseczkę.
 • W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów lub złego samopoczucia, pozostań w pokoju i zadzwoń do dyżurnej pielęgniarki  lub Recepcji.

MONITORING

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów oraz ochrony ich mienia w Sanatorium stosuję się obserwację pomieszczeń, zwaną dalej monitoringiem. 
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pokoi łóżkowych (chyba, że wynika to z innych przepisów), przebieralni, szatni, jadalni. 
 • Nagrania uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, do których zostały zebrane. 
 • Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Placówki, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
 • W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w zakresie monitoringu z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mswia.kolobrzeg.pl lub listownie ma adres Zakładu.
 • Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie w Internecie.

Przydatne numery wewnętrzne telefonów:


Numery pokoi

Tel. Wew.

Godziny otwarcia

RECEPCJA


1000

całodobowa

DYŻURKA 

PIELĘGNIAREK

od 3-099 do 3-416

3216

całodobowa

od 4-001 do 4-315

4210

7:00-14:35

od 4-401 do 4-615

4510

całodobowa

od 4-701 do 4-915 

4810

7:00-14:35


Numer alarmowy: 112

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu: 94 35 23 554.

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
mgr Maciej BejnarowiczZałączniki:
 1. Regulamin pobytu (10.06.2022, 12:15) - pobrań: 444
Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 17.08.2023, 15:02
Dokument oglądany razy: 2 148
Podpisał: Maciej Andrzejewski
Dokument z dnia: 10.05.2022