Regulamin organizacyjny

To jest archiwalna wersja strony z dnia 10.05.2022, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu

Podstawa prawna ustalenia regulaminu:
art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2020.295).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, zwany dalej Sanatorium, działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2020.295) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Sanatorium nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji.

2. Podmiotem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Sanatorium jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2

1. Sanatorium jest wpisane do:

1) Rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – księga rejestrowa Nr 000000018640;

2) Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006495, akta rejestrowe przechowywane
są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sanatorium posiada:

1) numer identyfikacyjny REGON 330904944 nadany w dniu 02.07.1998r. przez Urząd Statystyczny w Koszalinie;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP 671 – 15 – 54 – 411 nadany w dniu 22 września 1998r. przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu.

§ 3

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Sanatorium.

Rozdział II

Nazwa podmiotu i miejsce udzielania świadczeń

§ 4

1. Sanatorium działa pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu.

2. Siedziba Sanatorium znajduje się przy ul. Portowej 22, 78 – 100 Kołobrzeg.

Rozdział III

Cele i zadania Sanatorium

§ 5

1. Sanatorium jest powołane do wykonywania działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

2. Sanatorium prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

3. Sanatorium realizuje także zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

4. Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Sanatorium,

2) świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych,

3) prowadzenia miejsc postojowych,

4) wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

5) organizowania konferencji,

6) sprzedaży produktów zdrojowych oraz pamiątek.

§ 6

Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

1. udzielanie:

1) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,

2) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej.

2. organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych;

3. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

4. organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;

5. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;

6. medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7. medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

8. wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9. wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 7

Wykonując zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 8

1. Sanatorium prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w zakładzie leczniczym: Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej w zakładzie leczniczym: Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza.

2. Świadczenia stacjonarne i ambulatoryjne udzielane są w zakresie leczenia chorób:

– ortopedyczno – urazowych,

– reumatologicznych,

– kardiologicznych i nadciśnienia,

– naczyń obwodowych,

– górnych dróg oddechowych,

– dolnych dróg oddechowych,

– cukrzycy,

– otyłości,

– endokrynologicznych,

– osteoporozy.

3. W zakresie opieki lekarsko – pielęgniarskiej Sanatorium zapewnia:

– badanie lekarskie,

– ustalanie i bieżącą weryfikację programu leczenia fizjoterapeutycznego, balneologicznego lub rehabilitacyjnego,

– ustalanie i bieżącą weryfikację programu leczenia farmakologicznego,

– codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie zgodnie z harmonogramem jego pracy, doraźne interwencje lekarskie,

– codzienny obchód pielęgniarski,

– całodobową pomoc lekarsko – pielęgniarską w przypadku nagłego zachorowania,

– codzienne zabiegi pielęgniarskie (np. pomiary parametrów życiowych, wstrzyknięcia, zmiany opatrunków, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych),

– dodatkowe badania diagnostyczne niezbędne do prowadzenia leczenia,

– dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie,

– prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych:

– w Dział Usprawniania Leczniczego zapewnia zabiegi zgodnie z podpisanymi umowami oraz zleceniem lekarskim,

– istnieje możliwość ordynacji dodatkowych zabiegów na życzenie pacjenta za zgodą lekarza, uwzględniając stan zdrowia pacjenta, z wpisem w dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. Sanatorium zabezpiecza pacjentom leki zgodnie z receptariuszem w przypadku nagłych zachorowań.

6. Istnieje możliwość wystawienia pacjentowi przez lekarza recepty na leki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. Sanatorium udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie
o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi.

2. Sanatorium może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:

1) osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2) grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla podmiotów leczniczych, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej,

4) innymi podmiotami, które mogą realizować świadczenia na rzecz Sanatorium.

Rozdział V

Struktura organizacyjna Sanatorium

§ 10

1. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowi:

1) Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,

2) Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza.

2. Wchodzące w skład struktury Sanatorium komórki organizacyjne dzielą się na:

1) Komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych:

a) oddział uzdrowiskowy sanatoryjny,

Oddziałem kieruje lekarz kierujący oddziałem przy pomocy pielęgniarki oddziałowej.

b) dział usprawniania leczniczego z pracowniami:

- fizjoterapii,

- balneoterapii,

- fizykoterapii,

- kinezyterapii,

- hydroterapii,

- krioterapii,

- masażu leczniczego.

Działem Usprawniania Leczniczego kieruje kierownik.

c) dział farmacji szpitalnej.

Działem farmacji szpitalnej kieruje kierownik z tytułem magistra farmacji oraz prawem wykonywania zawodu farmaceuty.

2) Komórki organizacyjne wykonujące zadania niemedyczne:

a) dział finansowo – kadrowy,

b) dział żywienia,

c) dział administracyjno – techniczny,

d) dział obsługi klienta

e) dział służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działem Finansowo – Kadrowym kieruje główny księgowy, komórkami wymienionymi w ust. 2) pkt 2. b), c) i d) kierują kierownicy działów, a w dziale służby bezpieczeństwa i higieny pracy czynności wykonuje Główny Specjalista ds. BHP.

3) Stanowiska samodzielne:

a) przełożona pielęgniarek,

b) asystent dyrektora,

c) radca prawny,

d) specjalista ds. obsługi sekretariatu

e) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – st. inspektor ds. obrony,

f) inspektor ochrony danych (IOD),

g) specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej.

3. Schemat organizacyjny Sanatorium stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 11

1. Nadzór merytoryczny nad działaniem działu finansowo – kadrowego, działu żywienia, działu administracyjno – technicznego, działu obsługi klienta, działu służby bezpieczeństwa i higieny pracy i samodzielnych stanowisk sprawuje Dyrektor Sanatorium.

2. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych Sanatorium wykonujących działalność medyczną sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rozdział VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Sanatorium

§ 12

1. Całodobowe świadczenia zdrowotne w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom w ramach jednej z trzech grup:

1) turnus sanatoryjny,

2) turnus antystresowy lub profilaktyczno – rehabilitacyjny,

3) leczniczy pobyt komercyjny.

2. Świadczenia zdrowotne w Sanatorium udzielane są na podstawie:

1) skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

2) skierowania na turnus antystresowy lub profilaktyczno – rehabilitacyjny w ramach zawartych umów,

3) dowodu uiszczenia opłaty za świadczenie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o zawartą indywidualnie umowę.

3. Po przybyciu do Sanatorium pacjent powinien (w recepcji) przedstawić:

1) skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

2) dowód osobisty lub paszport (dokument tożsamości),

3) inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym.

W recepcji pacjent zostaje zameldowany, otrzymuje klucz do pokoju oraz kartę pobytu.

Z kartą pobytu zgłasza się do dietetyczki celem przydzielenia stolika na posiłki oraz rodzaju diety.

Następnie pacjent zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej, gdzie po zebraniu wywiadu pielęgniarskiego zostaje założona dokumentacja medyczna, pacjent podpisuje obowiązujące oświadczenia i regulaminy.

4. W ciągu 24 godzin od przybycia pacjent zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego. Podczas pierwszej wizyty pacjent przedstawia wyniki badań dodatkowych, konsultacji lekarskich, karty informacyjne leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z leczeniem pacjenta w Sanatorium. Po ustaleniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego zostaje zaplanowany program leczenia oraz zaordynowane zabiegi fizjoterapeutyczne.

5. W pierwszej kolejności badani są pacjenci niepełnosprawni, kombatanci oraz zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.

6. Planowanie terminów zabiegów leczniczych oraz ich realizacja odbywa się w Dziale Usprawniania Leczniczego.

7. Program leczenia pacjenta w Sanatorium odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami.

8. W trakcie leczenia pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących zaproponowanego leczenia.

9. Po zakończeniu leczenia pacjent zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej z kartą zabiegową, otrzymuje kartę informacyjną (2 egzemplarze) dla siebie i lekarza prowadzącego w miejscu zamieszkania. Pielęgniarka podpisuje kartę pobytu, którą pacjent wraz z kluczem oddaje w recepcji

10. Sanatorium zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami.

11. Zakończona dokumentacja medyczna w formie papierowej i elektronicznej przechowywana jest w Archiwum Zakładowym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

12. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku zgodnie z obowiązującą procedurą.

§ 13

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są dla pacjentów niezakwaterowanych
w Sanatorium w ramach:

1. Uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

1) po przybyciu do Sanatorium pacjent powinien przedstawić w dyżurce pielęgniarskiej:

a) skierowanie na leczenie ambulatoryjne,

b) dowód osobisty lub paszport,

Na podstawie w/w dokumentów pacjentowi zostaje założona dokumentacja medyczna.

2) pacjent zostaje zbadany przez lekarza prowadzącego, który przepisuje zabiegi lecznicze według ściśle określonych wskazań, uwzględniając aktualny stan zdrowia pacjenta.

3) pacjent po badaniu zgłasza się do Działu Usprawniania Leczniczego celem ustalenia terminów zabiegów leczniczych.

4) po zakończonym leczeniu pacjent oddaje kartę zabiegową pielęgniarce
w wyznaczonej dyżurce pielęgniarskiej i odbiera kartę informacyjną uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego (2 egzemplarze) dla siebie i lekarza prowadzącego w miejscu zamieszkania.

2. Rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia:

1) pacjent bezpośrednio zgłasza się do Działu Usprawniania Leczniczego celem ustalenia terminów zabiegów leczniczych.

§ 14

Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, poświadczone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

Rozdział VII

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Sanatorium oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno – gospodarczym

§ 15

Zadania komórek organizacyjnych Sanatorium:

1. Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny pełni funkcje leczniczą, edukacyjną i profilaktyczną dla osób przebywających na leczeniu uzdrowiskowym oraz na turnusach profilaktyczno – rehabilitacyjnych i antystresowych, poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczo – sanatoryjnej

i rehabilitacyjnej w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej;

2) realizację programów zdrowotnych;

3) propagowanie zasad prozdrowotnego stylu życia;

4) kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

5) stymulowanie pacjenta do porzucenia nałogów.

Oddziałem uzdrowiskowym sanatoryjnym kieruje Lekarz kierujący oddziałem przy pomocy Pielęgniarki oddziałowej.

Lekarz kierujący oddziałem sprawuje nadzór merytoryczny nad całością lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie oddziału.

Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta sprawuje starsza pielęgniarka.

Do zadań Pełnomocnika należy: dbanie o przestrzeganie praw Pacjenta, określonych obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849), a w szczególności:

1) informowanie pacjenta o jego prawach oraz wskazywanie możliwości korzystania z nich;

2) bieżące rozpatrywanie wniosków, uwag, skarg, pochwał zgłaszanych przez pacjentów;

3) czuwanie nad przestrzeganiem i monitorowaniem przestrzegania praw Pacjenta przez personel Sanatorium;

4) podejmowanie bieżących działań interwencyjnych w sytuacji naruszenia praw pacjenta zmierzających do usunięcia ich przyczyny;

5) ewidencjonowanie spraw wnoszonych do Pełnomocnika;

6) przeprowadzanie cyklicznych szkoleń na temat praw pacjenta wśród pracowników medycznych;

7) analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów oraz przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi Sanatorium półrocznych sprawozdań z działalności Pełnomocnika.

2. Dział Usprawniania Leczniczego zajmuje się udzielaniem świadczeń medycznych w warunkach stacjonarnych dla osób przebywających w Sanatorium oraz w warunkach ambulatoryjnych poprzez:

1) kompleksową rehabilitację w formie zabiegów leczniczych z zakresu:

- balneoterapii z użyciem solanki i borowiny,

- kinezyterapii,

- hydroterapii,

- aerozoloterapii,

- światłolecznictwa,

- elektroterapii,

- magnetoterapii,

- terapii ultradźwiękami,

- krioterapii,

- ciepłolecznictwa,

- masaży klasycznych i mechanicznych.

2) dbanie o prawidłowe wykonywanie zabiegów zgodnie z zaleceniami lekarskimi;

3) czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta podczas wykonywania zabiegów;

4) dbanie o właściwe działanie aparatury i urządzeń zabiegowych.

Działem Usprawniania Leczniczego kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu, współuczestniczy w określaniu i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych mu pracowników.

3. Dział Farmacji Szpitalnej świadczy usługi farmaceutyczne obejmujące:

1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

2) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych;

3) organizowanie zaopatrzenia Sanatorium w produkty lecznicze i wyroby medyczne;

4) ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;

5) udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;

6) udział w racjonalizacji farmakoterapii;

7) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Sanatorium.

Działem Farmacji Szpitalnej kieruje Kierownik działu – farmaceuta.

4. Dział Finansowo – Kadrowy zajmuje się rejestracją zdarzeń finansowo – gospodarczych oraz prowadzeniem spraw kadrowych w Sanatorium.

W zakresie spraw finansowo-księgowych dział w szczególności:

1) prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i terminami;

2) sporządza sprawozdawczość okresową i roczną;

3) ewidencjonuje i analizuje koszty w miejscu ich powstawania zmierzając do racjonalizacji wydatków;

4) nalicza wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne), sporządza deklaracje ZUS, PFRON oraz rozlicza Pracownicze Plany Kapitałowe;

5) nadzoruje i realizuje wydatkowanie środków finansowych w zakresie płac, podatków

i zakupów;

6) kompletuje i przechowuje dokumentację finansową, dotyczącą zrealizowanych usług;

7) odpowiada za elektroniczne archiwizowanie danych dotyczących zdarzeń finansowych;

8) inne sprawy zlecone przez Dyrektora Sanatorium.

W zakresie spraw kadrowych dział zajmuje się w szczególności:

1) realizacją polityki kadrowej Sanatorium;

2) prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu programu kadrowo-płacowego;

3) prowadzeniem całokształtu spraw kadrowych związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników;

4) sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości w zakresie kadr;

5) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z umowami o dzieło i zlecenia;

6) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;

7) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z konkursem ofert w zakresie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne;

8) inne sprawy zlecone przez Dyrektora Sanatorium.

Działem Finansowo – Kadrowym kieruje Główny Księgowy, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu, współuczestniczy w określaniu
i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych mu pracowników.

5. Dział Żywienia zajmuje się całokształtem zadań związanych z gospodarką żywnościową Sanatorium, w tym:

1) nadzorowaniem prawidłowego sporządzania, wydawania i podawania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami (HACCP);

2) stałą kontrolą nad przygotowywaniem jadłospisów, przestrzeganiem gramatury i kaloryczności posiłków oraz diet;

3) organizowaniem stałego zaopatrywania w artykuły żywnościowe;

4) organizacją właściwego wykorzystania odpadów kuchennych i pokonsumpcyjnych.

Działem Żywienia kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu. Współuczestniczy w określaniu i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników.

6. Dział Administracyjno – Techniczny odpowiada za logistykę Sanatorium oraz jego sprawność techniczną, a w szczególności:

1) prowadzi właściwą gospodarkę nieruchomościami oraz zabezpiecza mienie

w obiektach;

2) inicjuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy surowców, materiałów i usług do zakładu;

3) nadzoruje gospodarkę magazynową;

4) planuje, realizuje i nadzoruje inwestycje, remonty, konserwację pracownikami własnej brygady remontowej lub wykonawcami obcymi;

5) dba o utrzymanie w ruchu wszelkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Sanatorium;

6) prowadzi strategię sprzedaży i kupna, nadzorując terminowość realizacji dostaw

i wydatkowania środków.

Działem Administracyjno – Technicznym kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu, współuczestniczy w określaniu
i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych mu pracowników.

7. Dział Obsługi Klienta zajmuje się obsługą osób przyjeżdżających do Sanatorium
i współpracuje w tym zakresie z personelem medycznym, a w szczególności:

1) organizuje, prowadzi i nadzoruje całokształt działalności recepcji;

2) prowadzi rezerwacje prywatnych pobytów leczniczych oraz nadzoruje rezerwacje w programie Softor;

3) przygotowuje ofertę komercyjną i prowadzi działalność informacyjną;

4) prowadzi analizę rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi medyczne świadczone przez Sanatorium;

5) prowadzi i koordynuje informację dotyczącą funkcjonowania Sanatorium oraz zakresu i cen oferowanych usług;

6) dba o pozytywny wizerunek Sanatorium;

7) zabezpiecza świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem i obsługą pacjentów w czasie ich pobytu w Sanatorium;

8) współpracuje z innymi komórkami Sanatorium, celem zabezpieczenia wysokiego poziomu obsługi pacjentów z uwzględnieniem obowiązujących w Sanatorium procedur;

9) prowadzi bazę danych pacjentów ze skierowaniami sanatoryjnymi i pacjentów przebywających na warunkach komercyjnych w Sanatorium;

10) zajmuje się pobieraniem opłat za usługi komercyjne i usługi dodatkowe świadczone przez Sanatorium;

11) sporządza dokumenty sprzedaży i sprawozdania zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sanatorium;

12) prowadzi zgodnie z procedurami dokumentację i rejestry obowiązujące w recepcji;

13) prowadzi depozyt;

14) monitoruje centralę systemu sygnalizacji pożarowej.

Działem Obsługi Klienta kieruje Kierownik, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą działu. Współuczestniczy w określaniu i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległych mu pracowników.

8. Dział Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy czuwa nad przestrzeganiem i realizacją przepisów BHP i ppoż. w Sanatorium, a w szczególności:

1) przeprowadza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) bierze udział w opracowywaniu przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia pracowników;

3) prowadzi obowiązującą dokumentację powypadkową oraz sprawozdawczość w tym zakresie;

4) prowadzi dokumentację w zakresie oceny ryzyka zawodowego

5) sporządza dla potrzeb kierownictwa okresowe analizy z zakresu przestrzegania bhp, poprawy warunków pracy, usuwania zagrożeń na stanowiskach pracy.

W Dziale Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy czynności wykonuje Główny specjalista ds. BHP, który sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny w dziale.

SAMODZIELNE STANOWISKA:

1. Przełożona Pielęgniarek ściśle współpracuje z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa, koordynuje i nadzoruje pracę personelu pielęgniarskiego, odpowiada za całokształt opieki nad pacjentami, a w szczególności za:

1) właściwy stan sanitarny i bhp pomieszczeń, sprzętu i materiałów w pokojach dla pacjentów oraz w gabinetach zabiegowych, egzekwując normy dotyczące dezynfekcji, sterylizacji narzędzi, materiałów i powierzchni urządzeń oraz pomieszczeń celem likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów;

2) sporządzanie sprawozdań, zestawień i opracowań statystycznych dotyczących działalności medycznej Sanatorium;

3) prowadzenie obowiązującej ewidencji i dokumentacji medycznej;

4) archiwizację dokumentacji medycznej;

5) prawidłowe udostępnianie dokumentacji medycznej;

6) koordynację i realizację wszelkich obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia;

7) organizację, koordynację i nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i sprzątającego Sanatorium;

8) nadzór nad sporządzaniem i kontrolowanie harmonogramów czasu pracy podległego personelu;

9) współudział w kształtowaniu polityki kadrowej w odniesieniu do podległego personelu;

10) współudział w określaniu i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników;

11) kontrolowanie dokumentacji pielęgniarskiej;

12) nadzór nad doskonaleniem zawodowym podległego personelu.

Funkcję Pełnomocnika ds. Weteranów sprawuje przełożona pielęgniarek.

Zadania Pełnomocnika ds. weteranów:

1) monitorowanie przestrzegania uprawnień weteranów w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) przyjmowanie skarg od weteranów w przypadku nieotrzymania pomocy wynikającej nadanych uprawnień;

3) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości;

4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Sanatorium oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji świadczeń weterana;

5) udzielanie weteranom oraz członkom ich rodzin niezbędnych informacji w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych.

2. Asystent Dyrektora prowadzi sprawy formalno – organizacyjne oraz kontrolę zarządczą Sanatorium, a w szczególności zajmuje się:

1) przygotowywaniem projektów aktów wewnętrznych oraz poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora Sanatorium;

2) prowadzeniem dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą;

3) prowadzeniem dokumentacji związanej z Radą Społeczną zakładu;

4) przyjmowaniem i ewidencja skarg i wniosków;

5) nadzorem nad dokumentacją zintegrowanego systemu zarządzania;

6) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z delegacjami służbowymi ;

7) prowadzeniem na bieżąco niezbędnych rejestrów w Sanatorium;

8) inne czynności zlecone przez Dyrektora Sanatorium.

3. Specjalista ds. obsługi sekretariatu prowadzi obsługę sekretariatu Sanatorium, a w szczególności zajmuje się:

1) prowadzeniem na bieżąco spraw związanych z kancelarią ogólną Sanatorium;

2) prowadzeniem całokształtu spraw związanych z korespondencją Sanatorium;

3) bieżącą obsługą sekretariatu;

4) inne czynności zlecone przez Dyrektora Sanatorium.

4. Radca Prawny wykonuje obsługę prawną Sanatorium.

1) Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności:

a) udzielanie porad i konsultacji prawnych;

b) sporządzanie opinii prawnych na wniosek kierowników komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych;

c) sprawdzanie zgodności umów i ugód z przepisami prawa i potwierdzenie własnoręcznym podpisem i pieczęcią;

d) opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego, umów i ugód;

e) zastępstwo procesowe.

2) Opinii radcy prawnego w zakresie zgodności z przepisami prawa wymagają:

a) projekty aktów prawa wewnętrznego,

b) projekty umów i ugód

przygotowywane na piśmie przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych, którzy przedkładają jednocześnie kompletną dokumentację dotyczącą opiniowanej sprawy.

5. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – St. Inspektor ds. Obrony realizuje zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów.

6. Inspektor Ochrony Danych – zakres zadań, upoważnień i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.), oraz „Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Kołobrzegu”.

8. Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej czuwa nad przestrzeganiem i realizacją przepisów przeciwpożarowych w Sanatorium, a w szczególności:

1) opracowuje, wdraża i monitoruje realizację planów poprawy stanu bezpieczeństwa ppoż.;

2) nadzoruje prawidłowe wyposażenie i sprawność sanatoryjnych instalacji, sprzętu, urządzeń i oznakowania ppoż.;

3) monitoruje stopień realizacji zaleceń i nakazów instytucji kontrolnych, o ile dotyczą one bezpieczeństwa ppoż.;

4) opracowuje, wdraża, aktualizuje i stosuje procedury dotyczące kontroli sprawności, oraz dokonuje odbiorów wykrywczych systemów ppoż.;

5) przeprowadza szkolenia przeciwpożarowe pracowników;

6) organizuje ćwiczenia okresowe z zakresu ppoż.;

7) bierze udział w komisjach odbioru obiektów, ich części lub urządzeń;

8) prowadzi dokumentację dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Zakładu;

9) opracowuje i aktualizuje instruktaż bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

10) prowadzi okresowe, doraźne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, w obiektach i przedkłada stosowne wnioski w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

11) współdziała z właściwymi terenowo jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Sanatorium.

§ 16

1. Do wspólnych działań komórek organizacyjnych Sanatorium należy w szczególności:

1) realizacja zadań Sanatorium określonych obowiązującymi przepisami prawa,

2) inicjowanie działań służących skutecznej realizacji zadań Sanatorium,

3) dbałość o należyty wizerunek Sanatorium,

4) działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego,

5) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników,

6) działania na rzecz skutecznego przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi,

7) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Sanatorium na dany rok, realizacją zadań wynikających z tych planów,

8) działania na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną,

9) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

10) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji.

2. Współpraca między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Sanatorium odbywa się za pośrednictwem pracowników kierujących tymi komórkami. Realizowane jest to w formie cotygodniowych spotkań kierowników komórek organizacyjnych z Dyrekcją Zakładu. Ponadto osoby kierujące komórkami pozostają w stałym kontakcie w zakresie swojej działalności oraz w sytuacjach wymuszonych konkretną potrzebą. Ze względu na to, że głównym zadaniem Sanatorium jest działalność leczniczo – rehabilitacyjna, przykłada się szczególną uwagę na prawidłowość przebiegu procesu komunikacji pomiędzy komórkami działalności podstawowej, a komórkami administracyjnymi. Wszelkiego rodzaju usterki techniczne usuwane są przez pracowników Działu Administracyjno – Technicznego po uprzednim powiadomieniu przez kierowników lub pracowników poszczególnych Działów. Przekaz informacji odbywa się w formie ustnej lub poprzez wpis w „zeszyt usterek” znajdujący się w recepcji Sanatorium.

Rozdział VIII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 17

1. Sanatorium realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się
w ramach zawartych umów i porozumień, w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje Dyrektor Sanatorium.

4. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz Sanatorium wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych podmiotów leczniczych (badania specjalistyczne, hospitalizacja).

Rozdział IX

Udostępnianie dokumentacji medycznej

§ 18

1. Sanatorium udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z zasadami i w sposób określony przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849).

2. Sanatorium nie pobiera od pacjentów opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej we wszystkich przewidzianych przepisami formach.

Rozdział X

Postępowanie w razie śmierci pacjenta i przechowywanie zwłok pacjenta


§ 19

1. W przypadku śmierci pacjenta Sanatorium stosuje zasady postępowania ze zwłokami zmarłego pacjenta określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U.2020.1947),

- rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r.
w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U.1961.39.202).

2. W razie śmierci pacjenta podjęte muszą zostać niezwłocznie następujące działania:

1) zawiadomienie lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta celem ustalenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu,

2) przekazanie wystawionej przez lekarza karty zgonu do Sekretariatu Sanatorium,

3) sporządzenie karty skierowania zwłok do chłodni,

4) założenie osobie zmarłej identyfikatora.

Osobą odpowiedzialną za powyższe czynności jest:

– pielęgniarka oddziałowa w przypadku zgonu pacjenta w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 1430,

– pielęgniarka dyżurna w przypadku zgonu pacjenta w dniach od poniedziałku do piątku po godz. 1430 oraz w soboty, niedziele i święta.

3. Sanatorium w razie śmierci pacjenta:

1) niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta przy przyjęciu osobę lub instytucję,

2) przygotowuje zwłoki do wydania – osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania,

3) zleca transport i przechowywanie zwłok właściwemu podmiotowi.

Osobą odpowiedzialną za niezwłoczne, po stwierdzeniu zgonu, zawiadomienie osoby lub instytucji, o której mowa w ust. 4 jest lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny.

Lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny obowiązany jest również powiadomić o zgonie pacjenta Dyrektora Sanatorium.

4. Za czynności, o których mowa w ust. 3 oraz przechowywanie zwłok do 72 godzin Sanatorium nie pobiera żadnych opłat.

5. Za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin Sanatorium pobiera opłatę w wysokości 48 zł brutto za dobę.

6. Pielęgniarka oddziałowa lub dyżurna w obecności osób trzecich (pielęgniarki odcinkowej, sprzątaczki bądź współlokatora) sporządza protokolarnie spis rzeczy osobistych zmarłego pacjenta oraz pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Rzeczy osobiste przechowuje się w dyżurce pielęgniarskiej zaś pieniądze i przedmioty wartościowe w depozycie Sanatorium.

Rozdział XI

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§ 20

1. Cennik usług udzielanych przez Sanatorium odpłatnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Informacje o wysokości opłat podawane są do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie cennika usług na tablicach informacyjnych, a także umieszczenie na stronie internetowej Sanatorium www.mswia.kolobrzeg.pl.

Rozdział XII

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Sanatorium

§ 21

1. Sanatorium kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Sanatorium.

2. Zadania Sanatorium realizowane są przez komórki organizacyjne medyczne kierowane przez lekarzy kierujących oddziałem oraz komórki niemedyczne kierowane przez kierowników oraz przez pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

3. Osoby wymienione w pkt. 2 lub inna wyznaczona przez Dyrektora do kierowania lub koordynowania pracą komórki organizacyjnej są odpowiedzialne za jej wewnętrzną organizację i prawidłowe funkcjonowanie.

4. Stanowiskami samodzielnymi są stanowiska określone w strukturze organizacyjnej Sanatorium podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Sanatorium.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Sanatorium kieruje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

§ 22

Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

1. Dyrektor:

1) kieruje Sanatorium i reprezentuje je na zewnątrz oraz prowadzi sprawy związane z jego zarządzaniem, wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń i decyzji regulujących bieżącą działalność Sanatorium;

2) realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz ze statutu Sanatorium;

3) prowadzi racjonalną gospodarkę finansową i politykę kadrową;

4) ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za szkody i decyzje dotyczące funkcjonowania Sanatorium;

5) dba o jak najwyższą jakość wykonywanych usług w zakładzie;

6) koordynuje system kontroli zarządczej;

7) Dyrektor Sanatorium wykonuje swoje zadania przy pomocy: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Głównego Księgowego, Przełożonej Pielęgniarek, Asystenta Dyrektora i Kierowników podległych mu komórek organizacyjnych.

2. Z – ca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za całokształt zadań wynikających

z nadzoru nad działalnością medyczną Sanatorium, a w szczególności:

1) koordynuje, kieruje i nadzoruje wykonywanie zadań w pionie działalności medycznej, Dziale Farmacji Szpitalnej;

2) sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań w Dziale Żywienia w zakresie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, dietetyki;

3) nadzoruje działalność leczniczą i diagnostyczną w Sanatorium;

4) sprawuje nadzór nad poziomem świadczonych usług medycznych, nad organizacją pracy i dyscypliny pracy pracowników działalności medycznej;

5) prowadzi ocenę pracy w zakresie świadczonych usług podległego personelu;

6) sprawuje nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną i sprawozdawczością medyczną;

7) sprawuje nadzór i kontrolę prawidłowości przechowywania dokumentacji medycznej oraz archiwalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W razie nieobecności Dyrektora kieruje Sanatorium i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Główny Księgowy odpowiada za całokształt zadań finansowo – kadrowych Sanatorium, a w szczególności:

1) za coroczne opracowanie planu rzeczowo – finansowego jednostki i w razie potrzeby dokonywanie jego korekty;

2) za przestrzeganie prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;

3) za organizuję: przyjmowania, sporządzania, kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych

i ochronę mienia Sanatorium;

4) za realizuję polityki kadrowej Sanatorium

5) za przestrzeganie prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;

6) za przestrzeganie prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;

7) za bieżące kontrolowanie prawidłowości wykonywania zadań, sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej oraz statystycznej;

8) za nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, opiniowanie i uzasadnianie projektów wewnętrznych decyzji opracowanych przez inne komórki organizacyjne, których wprowadzenie spowoduje skutki finansowe;

9) za opracowanie i wdrożenie finansowych przepisów wewnętrznych w postaci wewnętrznych instrukcji;

10) za dostarczanie niezbędnych informacji dla Dyrektora Sanatorium dla celów efektywnego zarządzania w ramach rachunkowości zarządczej;

11) za organizowanie spójnego systemu kontroli finansowo – księgowej i zarządczej;

12) za współudział w określaniu i aktualizowaniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników.

Rozdział XIII

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 23

1. Szczegółowy tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa procedura stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje asystent dyrektora.

3. Kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego Dyrektor przedstawia Radzie Społecznej Sanatorium sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów (z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu) celem dokonania analizy.


Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 26.05.2022, 10:38
Dokument oglądany razy: 780
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 10.05.2022