Przedmiot działalności

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kołobrzegu został powołany w celu:

 1. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;
 2. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

 1. udzielanie:
  - stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
  - ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej;
 2. organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych;
 3. prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;
 5. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;
 6. medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 7. medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 8. wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 9. wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 26.05.2022, 10:40
Dokument oglądany razy: 13 685
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 26.04.2022