Polityka antykorupcyjna i wewnętrzna procedura antymobbingowa

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Celem ustalenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu zwanym dalej „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu” jest przeciwdziałanie zjawisku mobbingu.

§ 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1) Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej, zwanej dalej „WPA” – należy przez to rozumieć zasady przeciwdziałania mobbingowi w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu,

2) mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 94 3 § 2 Kodeksu pracy),

3) komisji antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją” – należy przez to rozumieć organ kolegialny powołany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing,

4) pracodawcy – należy przez to rozumieć SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, reprezentowany przez Dyrektora,

5) pracowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę pozostającą z pracodawcą

w stosunku pracy.

Rozdział 2

Cel Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

§ 3

1. Priorytetowym celem wprowadzenia WPA jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu.

2. Pracodawca podejmuje starania by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy, zarówno przełożonych, jak i innych pracowników.

3. Pracodawca nie akceptuje mobbingu, ani żadnych innych form przemocy psychicznej.

4. Zobowiązuje się pracowników do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu

i przeciwdziałania jego stosowania przez inne osoby.

5. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie mobbingu może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozdział 3

Procedury antymobbingowe

§ 4

1. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi powinien fakt ten zgłosić pisemnie, w formie skargi, osobie wyznaczonej przez Dyrektora, a jeżeli sprawa dotyczy tej osoby, bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu. Poszkodowany powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

§ 5

1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi Komisja Antymobbingowa, każdorazowo powoływana przez Dyrektora.

2. W skład komisji wchodzi:

1) przedstawiciel pracodawcy, jako przewodniczący,

2) psycholog,

3) przedstawiciel wskazany przez skarżącego zakładowej organizacji związkowej lub wskazany przez skarżącego pracownik SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu.

3. Członkiem komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing ani kierownik komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony skarżący pracownik.

4. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia skargi.

5. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny.

6. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy (sprawców) mobbingu oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania. Protokół wraz z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań Komisja przekazuje Dyrektorowi.

8. Członkom Komisji na czas pracy Komisji, pracodawca udziela zwolnienia od pracy

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

9. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia Specjalista ds. Kadr, który

w szczególności:

1) protokołuje posiedzenia Komisji,

2) gromadzi dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem, przez okres 3 lat,

3) przechowuje protokoły z posiedzenia Komisji oraz ocenę zasadności skargi sporządzoną przez Komisję, przez okres 3 lat.

§ 6

1. W razie uznania skargi za zasadną, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtarzaniu.

2. Wobec sprawcy lub sprawców mobbingu pracodawca może zastosować kary porządkowe przewidziane przepisami kodeksu pracy.

3. Sprawca lub sprawcy mobbingu mogą być dodatkowo pozbawieni uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszania obowiązków pracowniczych.

4. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. W miarę możliwości pracodawca przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcą mobbingu.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Pracodawca przeprowadzi szkolenie wewnętrzne, dotyczące mobbingu i WPA, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, którym zostaną objęci wszyscy pracownicy, za pisemnym potwierdzeniem odbycia szkolenia.

2. Pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z WPA, którego wzór stanowi załącznik do WPA. Oświadczenie należy przekazać kierownikowi komórki organizacyjnej.

§ 8

Pracodawca raz w roku dokonuje oceny funkcjonowania i realizacji WPA.


Z a r z ą d z e n i e nr 14

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie ustalenia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Kołobrzegu

Na podstawie §11 ust. 1 Statutu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu nadanego zarządzeniem Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW 2012.42 z późn. zm.) i mając na względzie:

- Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019,

- podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych osobom zatrudnionym w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Kołobrzegu i konieczność pełnej ich realizacji w praktyce oraz w celu wyeliminowania zjawisk o charakterze korupcyjnym, czy też nadużyć w zakresie prowadzonej działalności leczniczej,

z a r z ą d z a s i ę , co następuje:

§ 1

Ustala się System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników i osoby wykonujące zawód/ świadczące usługi na innej podstawie niż umowa o pracę do bezwzględnego przestrzegania zasad objętych systemem.

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem zasad objętych systemem sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 4

Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 5

Podanie treści zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 7 Dyrektora ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu z dnia 05.05.2009r. w sprawie zasad odbywania spotkań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych w Zakładzie opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu

z przedstawicielami medycznymi lub handlowymi w celu reklamy produktu leczniczego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

Załącznik do zarządzenia Nr 14/2014

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest częścią systemu zarządzania ukierunkowanego na zapewnienie zaufania, że Sanatorium wdrożyło rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zjawisk korupcyjnych i rozwiązania te nadzoruje i doskonali.

System stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Sanatorium

i osoby wykonujące zawód/ świadczące usługi na rzecz Sanatorium na innej podstawie niż umowa o pracę podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim.

Celem Systemu jest:

- stworzenie środowiska pracy sprzyjającego kształtowaniu i promowaniu antykorupcyjnych postaw etycznych pracowników Sanatorium,

- sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Sanatorium związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

- wyeliminowanie zjawisk o charakterze korupcyjnym, czy też nadużyć w zakresie prowadzonej działalności leczniczej,

- przekazanie pacjentom informacji o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od osób zatrudnionych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Kołobrzegu.

DEFINICJE

- korupcja – oferowanie korzyści majątkowych w zamian za „załatwienie” określonej sprawy, jak również wykorzystanie stanowiska służbowego do uzyskania prywatnych korzyści majątkowych.

W rozumieniu art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (j.t. Dz. U. 2014. 1411) korupcją jest czyn:

1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,

2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji,

3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,

4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

- użyte określenie „ pracownik” oznacza także osobę wykonującą zawód/ świadczącą usługi na rzecz Sanatorium na innej podstawie niż umowa o pracę.

ZASADY OGÓLNE

Pracownik SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW w Kołobrzegu:

1) wykonuje pracę mając zawsze na względzie dobro pacjenta,

2) jest wzorem praworządności i swoją postawą pogłębia zaufanie pacjentów do Sanatorium realizującego zadania z zakresu ochrony zdrowia,

3) przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska,

4) służbę publiczną wykonuje zgodnie z obowiązującym prawem, z poszanowaniem godności pacjenta i poczuciem godności własnej, stosując zasadę partnerstwa.

5) swoim postępowaniem daje świadectwo o Sanatorium oraz współtworzy jego wizerunek.

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe

i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę korupcji, nepotyzm czy stronniczość.

W przypadku zaistnienia propozycji korupcyjnej pracownik powiadamia o zaistniałym fakcie bezpośredniego przełożonego. W sytuacji gdy jest to niemożliwe składa zawiadomienie na policji lub prokuraturze.

Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji, pracownik osiąga w szczególności

poprzez:

1) nie uleganie żadnym naciskom w prowadzonych sprawach oraz równe traktowanie wszystkich jej uczestników;

2) postępowanie w taki sposób, aby wykluczyć podejrzenie o związek między interesem publicznym a prywatnym;

3) wystrzeganie się promowania jakichkolwiek grup interesu;

4) nie podejmowanie żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub mogą mieć na nie ujemny wpływ;

5) nie przyjmowanie żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;

6) nie ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę służbową (w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych) ani nie wykorzystywanie ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia.

RELACJE PACJENT – PERSONEL

Personel:

1) zapewnia wszystkim pacjentom troskliwą opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami,

2) udziela pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dostosowanej do wiedzy, wieku i stanu zdrowia pacjenta,

3) we współpracy z pacjentem okazuje życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia,

4) Personel Sanatorium nie oczekuje dowodów wdzięczności za wykonane usługi medyczne.

RELACJE PRACOWNIK – PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY LUB HANDLOWY

Na terenie Sanatorium obowiązuje zakaz odbywania spotkań z przedstawicielami medycznymi lub handlowymi w celu reklamy produktów leczniczych i pozostałych produktów.

W celu wzmożenia działań antykorupcyjnych w obszarze zamówień publicznych

przestrzegać należy następujących zasad:

1) jawność w procedurach udzielania zamówień,

2) zwiększenie transparentności działań na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania poprzez:

- publikowanie rocznych planów zamówień,

- upowszechnienie dialogu technicznego pozwalającego na przygotowanie się do postępowania i zrozumienia potrzeb zamawiającego i oferty wykonawcy,

- zwiększenie roli kryteriów poza cenowych takich jak kryteria jakościowe do otrzymywania dostaw i usług na oczekiwanym poziomie.


Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 26.05.2022, 13:39
Dokument oglądany razy: 766
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 26.05.2022